Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Aydınlatma Metni

24.03.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.Maddesi’nde düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında “Aydınlatma Metni” bilgilerinize sunulmaktadır.

A)VERİ SORUMLUSU:

TEZER ÖZEL EĞİTİM HİZ.SPOR MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adres:Bağcılar Mah.Açın Cad.No:7 GaziOsmanPaşa, Çankaya/ANKARA

B)KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz; T.C.Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında korunan ve güvence altına alınan başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması esaslarına uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kapsamda ve ayrıca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri’ne uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi şekillerde gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; kişisel verisi işlenen kişiye ulaşılarak ilgili kişinin tarafımızca sunulan hizmetten faydalanmasının temini, tarafımızca sunulan hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, tarafımızca sunulan hizmetin kişisel verisi işlenen ilgili kişinin kullanım alışkanlıklarına göre uyarlanmasının sağlanması, kişisel verisi işlenen kişinin kendisine sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü pazarlama, satış, tanıtım ve iletişim uygulamaları için bilgi akışının sağlanması, kurum içi iş ve pazarlama stratejisi geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışma süreçlerine bilgi aktarımının sağlanması, ihtiyaç analizine temel oluşturacak bilginin toplanması ile adli ve idari mercilere yasaların gerektirdiği bilgi aktarımının sağlanabilmesidir.

C)İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri’ne uygun olarak ve tarafımızca sunulan hizmetin sağlanması amacı ile ve fakat bu amaçla sınırlı olmamak kaydı ile; sunduğumuz hizmetin devamı ve bununla ilgili süreç ve faaliyetlerin yürütülmesini teminen hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan kişi ve kurumlara, mevcut ve ilerideki ortaklarımıza, şirketlerimize, alt yüklenicilere ve tedarikçilere ve bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlara ve ayrıca resmi merciler ile kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Ç)KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler ile ön kayıt formu ve iletişim formu gibi formlar, tarafınızca sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar, sosyal medya hesapları(facebook, instagram, twitter, linkedin, google plus, youtube, pinterest),  elektronik postalar, mobil uygulamalar, dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.

D)İLGİLİ KİŞİLERİN(KVKK’nun 11.maddesinde sayılan) HAKLARI 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi; kişisel verilerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kanun’da yer alan usul ve esaslara uygun olarak işlenmesine açık rızası olduğunu kabul eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, Kanun’un 13.maddesi kapsamında yazılı olarak “Bağcılar Mah.Açın Cad.No:7 GaziOsmanPaşa, Çankaya/ANKARA” adresinden veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle(kayıtlı elektronik posta ve belirlenen diğer yöntemler) info@jaletezer.k12.tr adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceği hususunu da hatırlatırız.

Jale Tezer Koleji